مشارکت

به میراث آشپزی ایران نمک بزنید!

برای حفظ میراث آشپزیِ مادران و مادربزرگانمان، ویدئو‌های زیر را تهیه کردیم تا مشاهده کنید و به اشتراک بگذارید و هم‌مسیر ما در حفظ فرهنگ غذایی کهن ایران شوید.

image of people talking to each other showing they are cooperating
حیاتی‌ترین شغل دنیا
حیاتی‌ترین شغل دنیا
تو نبودی، چی می‌شد؟
تو نبودی، چی می‌شد؟
منع کردن، جایگزین می‌خواد
منع کردن، جایگزین می‌خواد
من هم یک مادرم
من هم یک مادرم
فرهنگ جاودان غذای ایران
فرهنگ جاودان غذای ایران
روایت دستان مادر
روایت دستان مادر